Liên hệ

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Điện thoại: 024.37.733.733

Fax: 024.37.733.733

Email: ducphuongbds@gmail.com